ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” 84 ทุน 84 สาขาวิชา

by seda

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” 84 ทุน 84 สาขาวิชา


  • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้น ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565
  • ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ หรือตาม Google Form ใบสมัครทุน “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” ในเวลา 16.30 น.
  • ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 15 มีนาคม 2565
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์หรือสอบวิชาเฉพาะตามที่มหาวิทยากำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันที่ 28 มีนาคม 2565

รายละเอียดดูได้จาก www.rsu.ac.th

  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา วันที่ 20 เมษายน 2565
  • รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
  • รายละเอียดการรับสมัครคลิก https://www2.rsu.ac.th/sarnrangsit-online…/scholarship-84
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5504 หรือ 0-2791-5514 – 5516
ข้อมูล : เพจ Rangsit University

Related Posts

Leave a Comment