ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล ได้รับเลือก 10 ทีมในรอบแรก เข้าร่วมโครงการ Penguin Incubation

by seda

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล คณะนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเลือก 10 ทีมในรอบแรก เข้าร่วมโครงการ Penguin Incubation กับ School of Changemakers

          นายปัณณวัฒน์ เจริญทรัพย์ผาสุข, นางสาวรัตนาวดี  บุญยะการ และนายนฤพนธ์ เกษร นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล คณะนวัตกรรมสังคม ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Penguin Incubation โปรแกรมบ่มเพาะโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม โดยนำเสนอไอเดียเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ในประเด็น “ปัญหาความไม่พร้อมของครอบครัว : กลุ่มเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงิน หนี้สิน ได้มีนวัตกรรมในการจัดการการเงิน” โดยกลุ่มนักศึกษา SEDA ที่มีความตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิดที่จะพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาในการจัดการการเงิน ให้มีศักยภาพและสร้างผลกระทบทางสังคมได้ดียิ่งขึ้น

          School of Changemakers ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มุ่งทํางานช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาให้มากขึ้น จึงได้เปิดรับสมัครทีมที่มีความสนใจ มีไอเดียแก้ไขปัญหา ส่งเข้าร่วมโครงการ Penguin Incubation เป็นโปรแกรมบ่มเพาะโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม โดยมีระยะเวลา 6 เดือน (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2564)

          ซึ่งนักศึกษา SEDA จะได้เข้ากระบวนการพัฒนาไอเดีย แผนการทำงาน และการนำเสนอโครงการ (Pitching) เพื่อผ่านการพิจารณาได้รับเลือกเป็น 5 ทีมที่จะได้รับเงินทุนในการลงมือทดสอบตัวต้นแบบ (Prototype) ต่อไป

Related Posts

Leave a Comment