กองทุนบุญตะวัน

by seda

ม.รังสิตเปิด "กองทุนบุญตะวัน"

ม.รังสิตเปิด “กองทุนบุญตะวัน” ช่วยเหลือ นศ. ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
     1) ทุนประเภทที่ 1 ทุนกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย
     เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะนำไปหักจากค่าลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
     2) ทุนประเภทที่ 2 ทุนช่วยเหลือการทำงานระหว่างเรียน
     จ่ายค่าตอบแทนการทำงานระหว่างเรียน ตามระเบียบอัตราค่าตอบแทนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
***นักศึกษาสามารถเลือกสมัครประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทั้งสองประเภทก็ได้
***นักศึกษาสามารถยื่นหนังสือคำร้องขอรับความช่วยเหลือโครงการ “กองทุนบุญตะวัน ปีการศึกษา 2564” ผ่านระบบออนไลน์ https://bit.ly/boontawan2564
 
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต https://www.facebook.com/rsustudentaffairs
 

Notification of Rangsit University on “Bun Tawan Fund” for Students Financially Influenced by the COVID-19 Outbreak for Semester 1/2021
Funding Types: Students shall be eligible for the application of one or both of the two funding types as follows:
Type 1: No-interest loan
Students in this type shall receive a loan of the full amount of the tuition fee paid in 1/2021. The tuition fee amount shall be deducted automatically.
Type 2: Part-time job opportunities
Students in this type shall be offered part-time jobs at the university; terms and conditions follow the university’s regulation.
An interested applicant can submit the application form via https://bit.ly/boontawan2564 from June 21 to July 9, 2021. For more information please contact https://www.facebook.com/rsustudentaffairs
 

兰实大学
“太阳基金”公告
帮助受新冠肺炎疫情影响的学生
2021学年第一学期
一、基金种类
基金的种类分为两种,学生可以选择申请其中一种或两种类型都申请,详情如下:
第一种:无息贷款基金
供学生用作注册费,获得无息贷款的学生,学校将从2021学年第1学期注册费中扣除
第二种:奖学金
根据大学制定的薪酬规定,支付学生学习期间的工作报酬。
学生可以从2021年6月21日至7月9日通过网上系统 https://bit.ly/boontawan2564 填写“太阳基金” 的申请书。
咨询了解更多,请点击 https://www.facebook.com/rsustudentaffairs

 

Related Posts

Leave a Comment