มหาวิทยาลัยรังสิต ห่วงใยประชาชน ตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19

by seda

มหาวิทยาลัยรังสิต ห่วงใยประชาชน ตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อประชาชน โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ จากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชำชน

ด้วยสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑิลได้ทวีความรุนแรงเป็นวงกว้าง มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อประชาชน


 

Related Posts

Leave a Comment