นักศึกษาสร้างประสบการณ์ชีวิต พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ

by seda

นักศึกษาสร้างประสบการณ์ชีวิต พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจัดขบวนนักศึกษา “สร้างประสบการณ์ชีวิต พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ” อย่างต่อเนื่อง   นำนักศึกษาออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนในช่วงปิดเทอม  ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากการลงพื้นที่ “ศึกษาวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ)” ในประเทศไทย รับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหากระทบทางสังคมต่อการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพื้นที่หม่องกั๊วะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และ พื้นที่หนองหญ้าปล้อง   บางกลอย  จ.เพชรบุรี


Cr. ขอบคุณ ข้อมูลดี ๆ จากอาจารย์สุนี ไชยรส… ฝ่ายกิจรรมนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

Related Posts

Leave a Comment