ทุนมหาวิทยาลัยรังสิต

by seda

Block Title

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้


ทุนมหาวิทยาลัยพี่..โรงเรียนน้อง ประกอบด้วย


ทุน “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” 100%

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.75 หรือที่ 1 ของโรงเรียน โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาภายในประเทศ ตลอดหลักสูตร 100%

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ได้ที่งานแนะแนวของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ จำนวนโรงเรียนละ 1 ทุน


ทุน “ประสิทธิ์ – คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์” 50%

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาในประเทศตลอดหลักสูตร 50%

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ได้ที่งานแนะแนวของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ จำนวนโรงเรียนละ 2 ทุน


ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์” 50%

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเป็นนักกิจกรรมดีเด่น มีจิตอาสาเป็นเลิศ ประพฤติดี หรือ เป็นนักเรียนในดวงใจ..ของคุณครู โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเป็นนักกิจกรรมดีเด่น มีจิตอาสาเป็นเลิศ ประพฤติดี หรือ เป็นนักเรียนในดวงใจ..ของคุณครู โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาในประเทศตลอดหลักสูตร 50%

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ได้ที่งานแนะแนวของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ จำนวนโรงเรียนละ 1 ทุน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม “คลิ๊ก

Related Posts

Leave a Comment