รู้จักหลักสูตร SEDA

by seda

หลักสูตร SEDA ย่อมาจากคำว่า Social Enterprise in Digital Age  หรือ หลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล

เป็นหลักสูตรใหม่ของ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ออกแบบการเรียนการสอนด้วยแนวคิด Work-based Learning (การเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการทำงาน) มีต้นแบบแนวคิดจากประเทศเยอรมันนี และสอดคล้องกับการศึกษาเพื่ออนาคต ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 35 ที่ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามความต้องการของประเทศ

ทีมผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ทุ่มเท เพียรพยายาม ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมยุคดิจิทัล รวมทั้งนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม และความท้าทายของประเทศไทยในการผลิตบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เล็งเห็นว่า หลักสูตร SEDA จะตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันเป็นผู้ประกอบการที่ห่วงใยสังคมและชุมชน มีความมุ่งมั่นช่วยแก้ปัญหาเพื่อส่วนรวม


หลักสูตร SEDA เป็นหลักสูตรปริญญาตรี “ทางปฏิบัติการ”


 • มุ่งหวังให้นักศึกษาเรียนรู้เป็น คิดเป็น ทำงานเป็น เห็นลู่ทางสร้างธุรกิจเพื่อสังคมเป็นของตนเอง ด้วยการใช้เวลาครึ่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยและอีกครึ่งหนึ่งฝึกปฏิบัติภาคสนามแบบมือเปื้อน (Hands-on) ค้นหาประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นในสถานประกอบการ
 • มุ่งเน้นบ่มเพาะทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้และคิดเท่าทันตามความเป็นจริงต่อปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านการฝึกปฏิบัติภาคสนาม และ พัฒนาโครงการนวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

 •  ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล
 •  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Social Entrepreneur in Digital Age.

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 •  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล)
 •  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Arts (Social Entrepreneur in Digital Age)
 •  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  ศศ.บ. (ผู้ประกอบการทางสังคมยุคติจิทัล)
 •  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.A. (Social Entrepreneur in Digital Age)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 •  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120  หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

 •  รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4  ปี
 •  ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
 •  ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 •  การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

ความเกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ความเกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (College of Social Innovation) เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรังสิต

มุ่งเน้นการสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนบ่มเพาะความเป็นผู้นำ  เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ฝึกการแก้ไขปัญหา บ่มเพาะนิสัยใคร่เรียนรู้  ทำงานแบบหมู่คณะ

ภายใต้อัตลักษณ์ที่ว่า “คิดสร้างสรรค์  ยึดมั่นคุณธรรม  นำการเปลี่ยนแปลง”

จึงออกแบบหลักสูตร SEDA โดยสะกัดจุดเด่นองค์ความรู้ของความเป็นผู้นำ  ที่สั่งสมมายาวนานนับสิบปี มาบูรณาการกับองค์ความรู้เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล  ต่อยอดความเป็นผู้นำ (Leader) และสร้างอัตลักษณ์ใหม่ที่โดดเด่นในด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ที่ผสมผสานการเรียนรู้แบบหลากหลาย ทั้งการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ (Work-Based Learning) การเรียนรู้จากการฝึกทำโครงการนวัตกรรม (Innovation Project-Based) และ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-Based of Research and Innovation)  ตามโจทย์ของสถานประกอบการ ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ภาคประชาสังคม และ ชุมชน  ดังนั้น นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร SEDA จะมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะอาชีพครบถ้วนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งงานได้จริง (Ready to Work) ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

Related Posts

Leave a Comment