หลักสูตร SEDA กับ SE

by seda

หลักสูตร SEDA กับ SE

คำว่า SE หรือ  กิจการเพื่อสังคม (SE : Social Enterprise)


หรือบางแห่งใช้คำว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม” และ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ได้ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันมากในประเทศไทยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งกิจการ/ธุรกิจ/วิสาหกิจเพื่อสังคม หมายถึง องค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีลักษณะของการเชื่อมโยงจุดแข็งของกลไกการจัดการที่มีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจเอกชนผสานเข้ากับความตั้งใจแก้ไขปัญหาของภาคสังคมและชุมชน ทำให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างมีนวัตกรรมและก่อให้เกิดความยั่งยืน

โดยที่ ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) เป็นตัวบุคคล ซึ่งก็ใช้อักษรย่อ SE เช่นเดียวกัน   กระแส SE  แพร่กระจายอย่างกว้างขวางทั้งประเทศไทยและระดับโลก อันเนื่องมาจากปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา

สำหรับประเทศไทย ริเริ่มนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมขึ้น เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2552 เพื่อส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจรูปแบบใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เชื่อว่าธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นภาคส่วนที่ผลักดันให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ลดความยากจน ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาจากผลของการพัฒนาที่เร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียว  โดยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 เป็นปัจจัยผลักดันขับเคลื่อนให้ SE ในประเทศไทยเติบโตขึ้นเป็นลำดับ

หลักสูตร SEDA มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ควบคู่กับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคม สร้างนวัตกรรมสังคม รวมทั้งการเป็นบุคลากรในองค์กรที่มุ่งหวังมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน  


SEDA สร้างผู้ประกอบการทางสังคม ทักษะสูง สู่ชุมชนและเวทีโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SE

ความโดดเด่นของ หลักสูตร SEDA

SEDA ตอบโจทย์บัณฑิตพันธุ์ใหม่


นโยบาย Thailand 4.0  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ริเริ่มโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ให้ตรงกับความต้องการตลาด กำหนดไว้ใน พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 35  ให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

หลักสูตร SEDA นำนโยบายของกระทรวง อว. มาออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่โดยใช้หลัก Work-Based Learning ผลิตบุคลากรกลุ่มพัฒนาศักยภาพกำลังคน สร้างทักษะระดับสูงของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชน  ผลิตวิศวกรทางสังคม นวัตกรชุมชน ผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ตอบโจทย์โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ดังนี้

  • เน้นเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21
  • สถานประกอบการร่วมพัฒนาหลักสูตร ร่วมผลิต ร่วมใช้
  • เรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ ชั่วโมงฝึกภาคสนาม 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด

Related Posts

Leave a Comment