สถานประกอบการที่ร่วมมือ

by seda

สถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษา

สถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษา

หลักสูตร SEDA จัดระบบการศึกษา แบบชั้นเรียนควบคู่กับการเรียนในสถานประกอบการ จึงให้ความสำคัญต่อสถานประกอบการเป็นอย่างมาก
 • มีการวางแผนทำความร่วมมือกับสถานประกอบการแบบครบวงจร ตั้งแต่การทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิสาหกิจและภาคเอกชน รองรับการเรียนรู้แบบ Work-based Learning ให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
 • สถานประกอบการที่ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) มีส่วนในการผลิตบัณฑิตความความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศทางการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร เป็นอาจารย์พิเศษ ช่วยเหลือการฝึกทักษะภาคสนามและสนับสนุนการมีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษา ภายใต้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมผลิต ร่วมประเมิน ร่วมใช้”
 • บทบาทสำคัญของสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ (MOU) มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้กับนักศึกษาในชั้นเรียน และ การทำหน้าที่ครูฝึก/พี่เลี้ยง สอนงานฝึกทักษะให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามในสถานประกอบการ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้มีทักษะอาชีพควบคู่กับทักษะการจัดการเรียนการสอน
 • มีการกำหนดผู้ประสานงานด้านการฝึกอาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม โดยเฉพาะอย่างจริงจังเพื่อเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาดูแลเอาใจใส่ ให้นักศึกษาสามารถฝึกภาคสนามได้บรรลุเป้าหมาย
 • คณาจารย์,ครูฝึกในสถานประกอบการ หรือ ภาคเอกชน ร่วมกันทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร, เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสังคม และเป็นเชิงพื้นที่ (Area Based) โดยยึดความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก

สถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษา

รายชื่อสถานประกอบการ

ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ได้แก่
 • บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด : ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเกาะ และ ชาวดอย
 • บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) : ผู้ดำเนินการธุรกิจปั้มน้ำมัน PT
 • บริษัท สยามแฮนด์ส จำกัด (มหาชน) : ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ายี่ห้อแตงโม
 • บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) : ธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องใช้ในบ้าน ยี่ห้อฟายนาวและยี่ห้ออื่นๆ ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอ๊าท์เลท
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับแท้
 • มูลนิธิออทิสติกไทย และ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม ออทิสติกไทย
 • สหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด
*หมายเหตุ บางส่วนอยู่ระหว่างการประสานงานลงนามความร่วมมือ

Related Posts

Leave a Comment