จบหลักสูตร SEDA แล้วไปทำอาชีพอะไร?

by seda

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่จบหลักสูตร SEDA แล้ว  อาชีพหลักคือ SE (Social Entrepreneur)  หรือ ผู้ประกอบการทางสังคม แต่มีความโดดเด่นเหนือชั้นตรงที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจ หรือ แก้ปัญหาสังคม หรือ สร้างนวัตกรรมสังคม สามารถทำงานได้อย่างน้อย 4 สาขาอาชีพ ดังนี้


กลุ่มอาชีพผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ได้แก่

 • ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม และ วิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น (Local Start-up)
 • นักธุรกิจเพื่อสังคม และ นักธุรกิจอิสระที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
 • ผู้ประกอบการ SMEs ท้องถิ่น
 • ผู้จัดการร้านค้าเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสหกรณ์ชุมชน

วิศวกรทางสังคม (Social Engineer) ในความหมายของหลักสูตร SEDA คือ ผู้ที่มีคุณลักษณะ  4 ประการ ดังนี้

 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะแบบมีเหตุมีผล
 • มีทักษะการออกแบบระบบงานเพื่อแก้ปัญหาสังคมเชิงรุก
 • ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง
 • มีทักษะการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม

นวัตกรชุมชน  (Community Innovator) ในความหมายของหลักสูตร SEDA  คือ ผู้ที่มีคุณลักษณะ  4 ประการ ดังนี้

 • มีทักษะความคิดริเริ่มออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลกระทบทางสังคม
 • มีทักษะการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและบริการของชุมชน
 • มีทักษะการสรรหาแหล่งทุนสาธารณะ
 • มีทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาให้กับ “ชุมชนท้องถิ่น”

กลุ่มอาชีพ พนักงานองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ ภาคประชาสังคม ได้แก่

 • เจ้าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รวมทั้ง ผู้บริหารระดับต้น ในหน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และหน่วยงานความยั่งยืนขององค์กร
 • เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
 • ข้าราชการและพนักงานรัฐ ทั้งส่วนกลางภูมิภาค และท้องถิ่น
 • องค์กรไม่แสวงหากำไร (NGO)
 • องค์กรด้านศาสนาและวัฒนธรรมสากล เป็นต้น

กลุ่มอาชีพอื่น ๆ ได้แก่

 • นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม  นักสื่อสารมวลชน ด้านสังคม หรือ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก

หลักสูตร SEDA บ่มเพาะคนดีคนเก่งสู่สังคม

Related Posts

Leave a Comment