ระบบการเรียนหลักสูตร SEDA

by seda

Block Title

1 ระบบการจัดการศึกษา

  • ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ หรือตามดุลยพินิจของหัวหน้าสาขาวิชา
  • ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

2. การดำเนินการหลักสูตร

  • วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
  • เรียนวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์  เวลา  09.00 น.  ถึง  18.00 น.
  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม
  • ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม
  • ทำงาน/Work-Based
  • เรียน/Learning

เป็นหลักสูตรปฏิบัติการ

เรียน 50%  ฝึกงาน 50%


หลักสูตร 4 ปี มีโครงสร้างหลักสูตร (120 หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตในแต่ละวิชา


วิชาศึกษาทั่วไป 30
หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ 84
หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 45
หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 24
หน่วยกิต
วิชาโท 15
หน่วยกิต
เลือกเสรี 6
หน่วยกิต

การฝึกภาคปฏิบัติ (Work-Based)

นักศึกษา SEDA  จะฝึกภาคสนามในสถานประกอบการ ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป


หลักสูตร SEDA ผลิตบัณฑิตพร้อมทำงานรับใช้สังคม

Related Posts

Leave a Comment