คุณสมบัติเด่นของบัณฑิต SEDA

by seda

คุณสมบัติเด่นของบัณฑิต SEDA

คุณสมบัติเด่นของบัณฑิต SEDA 

1. มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
2. มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำที่พร้อมทำงาน (Ready to Work)
3. มีทักษะหลากหลาย วิเคราะห์เป็น ทำเป็น เห็นลู่ทางสร้างนวัตกรรม (Innovative Skill)
4. รู้จริง รู้ลึก ปัญหาสังคมและชุมชนท้องถิ่น (Social Problem Insight)
5. กล้าคิด กล้าริเริ่ม กล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง ชุมชน และ สังคม (Dare to Change)

Related Posts

Leave a Comment