บูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามคณะวิชา

by seda

Block Title

บูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามคณะวิชา

หลักสูตร SEDA ออกแบบเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสังคม โดยอิงสมรรถนะหลัก และ สมรรถนะอาชีพ บูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริง (Experience Integrated Learning) พร้อมทั้ง บูรณาการองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชา (Multidisciplinary) ในมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่

  • ศาสตร์ด้านนวัตกรรมสังคม จากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
  • ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ศาสตร์ด้านการออกแบบและศิลปกรรม จากวิทยาลัยการออกแบบ
  • ศาสตร์ด้านผู้ประกอบการ จากคณะบริหารธุรกิจ

 

Related Posts

Leave a Comment