กลยุทธ์การสอนก้าวล้ำ

by seda

หลักสูตร SEDA บูรณาการข้ามศาสตร์จากหลายสาขาวิชา (Multidisciplinary) ได้แก่

 •  ศาสตร์ด้านนวัตกรรมสังคม จากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
 •  ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดิจิทัล
 •  ศาสตร์ด้านการออกแบบและศิลปกรรม จากวิทยาลัยการออกแบบ
 •  ศาสตร์ด้านผู้ประกอบการ จากคณะบริหารธุรกิจ

กำหนดให้นักศึกษาเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม ควบคู่กับการสัมมนาโครงการนวัตกรรม  เป็นการบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีกับทักษะการฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะครบเครื่องตามสมรรถนะอาชีพ (Professional Competency : PC)   อย่างน้อย  7  ทักษะ คือ

PC.1 ทักษะการค้นหาปัญหาของชุมชนและสังคมเชิงลึก

 • นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจจากการเรียนในชั้นเรียน และ การฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ สืบเสาะ ค้นหาปัญหาของชุมชนและสังคมภายใต้การปฏิบัติในสภาพจริง

PC.2 ทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์แก้ไขปัญหา (Problem Solving Tools)

 • นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยเทคนิคการจำแนก การเปรียบเทียบและคาดการณ์แนวโน้มได้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของสภาพปัญหา

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา

PC.3 ทักษะการสังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่       

 • นักศึกษาสามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ และนำไปใช้แก้ปัญหาสังคม สร้างนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์

PC.4 ทักษะการใช้เครื่องมือนวัตกรรมพัฒนาสินค้าใหม่  บริการใหม่และแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่

 • นักศึกษาสามารถนำเครื่องมือนวัตกรรมที่ศึกษามา ไปพัฒนาสินค้าใหม่  บริการใหม่ และ แพลตฟอร์มใหม่ ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบททางสังคม

PC.5 ทักษะการเขียนและนำเสนอโครงการ  

 • นักศึกษาสามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน จัดทำรายงานและนำเสนอ สื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  แสดงความคิดเห็นวิพากย์วิจารณ์ในที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม

PC.6 ทักษะการทำงานเป็นทีม        

 • นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  เข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน คณาจารย์และเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการได้ดี

PC.7 ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

 • นักศึกษามีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ  การควบคุมตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต

ความสัมพันธ์ที่ดี


ทักษะทั้ง 7 ด้านนี้ จะถูกบ่มเพาะจากครูฝึกในสถานประกอบการ ช่วงระหว่างที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม สะท้อนออกเป็นผลลัพธ์ความพร้อมทำงาน (Ready to Work) ทั้ง 3 มิติ คือ

 •  มิติการปฏิบัติงาน : นักศึกษาจะมีทักษะปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ ตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือ ครูฝึกในสถานประกอบการมอบหมาย (Operational Skill)
 •  มิติการวางแผน : นักศึกษาจะมีทักษะวางแผนระดับปฏิบัติการและจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Planning Skill)
 •  มิติการพัฒนานวัตกรรม : นักศึกษาสามารถบูรณาการหลักวิศวกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุงคุณภาพ ป้องกันมิให้เกิดซ้ำ และสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรและสังคม (Innovative Skill)

หลักสูตร SEDA คัดสรรกลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย

หลักสูตร SEDA คัดสรรกลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย


และมีความเฉพาะเจาะจง มุ่งผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีพัฒนาการทักษะทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   ความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่

 • ใช้กลยุทธ์การสอนแบบ Work-based Learning (การเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติในสถานประกอบการ) เป็นกลยุทธ์หลักตลอดการเรียน 4 ปี  และกำหนดให้ครูฝึกในสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินความสำเร็จของผลงานนักศึกษาตามการปฏิบัติจริงที่เรียกว่า Authentic Evaluation
 • ใช้กลยุทธ์การสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry-Based) เชื่อมโยงกับฐานความรู้เดิม
 • ใช้กลยุทธ์การสอนแบบโครงการ (Project-Based) เชิงปฏิบัติ บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับทักษะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
 • ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกลุ่มและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 • ใช้กลยุทธ์การอภิปรายกลุ่มและนำเสนอผลงาน ฝึกให้นักศึกษากล้าคิด กล้าวิเคราะห์ กล้าวิพากย์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
 • ใช้พื้นฐานการวิจัยสังคมศาสตร์เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Data) ให้กับนักศึกษา
 • ใช้กลยุทธ์การสอน ด้วยกรณีศึกษา, การอภิปรายกลุ่มและการค้นคว้าด้วยตนเอง ในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สารสนเทศ (Information) เชิงข่าวสารและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางสังคม
 • มอบหมายให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มที่เหมะสม มาใช้ประกอบการนำเสนอผลงาน

หลักสูตร SEDA เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาช่วงฝึกภาคสนาม ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้

 • ใช้การปฐมนิเทศ (Orientation) และการสอนงาน (On The Job Training) โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบฝึกอาชีพนักศึกษา และหัวหน้างานที่ทำหน้าที่เป็นครูฝึกในสถานประกอบการ
 • ใช้กลยุทธ์การมอบหมายงาน (Assignment) และ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-study) ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ระหว่างฝึกภาคสนาม
 • ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกแบบลงมือปฏิบัติ (Hands-on Active Learning) โดยการศึกษาคู่มือการทำงาน การปฏิบัติตามคู่มือการทำงาน และการวิเคราะห์ปัญหาขณะฝึกปฏิบัติงาน
 • ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism) โดยอาศัยความรู้ภาคทฤษฎีเชื่อมโยงกับประสบการณ์ภาคปฎิบัติ มาก่อร่างสร้างโครงความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรม และ สร้างแผนธุรกิจของตนเอง

SEDA บรรจงปั้นนักศึกษาให้โดดเด่น เป็นเอก อย่างตั้งใจ

Related Posts

Leave a Comment