คุณสมบัติผู้สมัคร

by seda

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
  • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

ขั้นตอนการสมัครเรียน


กรอกรายละเอียดเพื่อสมัครเรียนเบื้องต้น ผ่านระบบออนไลน์ (คลิ๊ก)

โปรดเตรียมเอกสารเพื่อแนบผ่านระบบสมัครออนไลน์ ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล)
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
  • file รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา และไม่สวมหมวก หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถมอบเห็นทั่วใบหน้า (ภาพต้องไม่ผ่านการแต่งด้วย APP แต่งภาพ)
  • และให้นำเอกสารทั้งหมดส่งแนบ file เข้าระบบสมัคร และกรอกข้อมูลรายละเอียดผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร SEDA อยู่ระหว่างอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย คาดว่าจะขึ้นระบบ CHECO ของกระทรวง อว. ประมาณเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีกำหนดเปิดเรียนเดือน สิงหาคม 2564

ขอให้ผู้สมัครจองสิทธิ์ไว้ก่อน อาจารย์ประจำหลักสูตร SEDA จะติดต่อกลับผู้สมัคร เพื่อนำรายชื่อเข้าระบบรับสมัครอย่างเป็นทางการต่อไป


หากผู้สมัครมีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา กรุณา “คลิ๊ก”

Leave a Comment