หลักสูตรยึดโยงกับสมรรถนะ

by seda

หลักสูตรยึดโยงกับสมรรถนะ

สิ่งสำคัญที่จะทำให้บัณฑิตเป็นผู้พร้อมทำงาน (Ready to Work) จำเป็นต้องยึดโยงรายวิชาของหลักสูตรเข้ากับสมรรถนะหลัก ที่เรียกว่า Core Competency


หลักสูตร SEDA เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ จัดรายวิชาทั้งหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพและหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ยึดโยงกับสมรรถนะหลักตามที่ กระทรวง อว. กำหนด รวมทั้งบูรณาการกับจุดเด่นของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมที่มุ่งเน้นสร้างงานสร้างอาชีพที่เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อโลกและสังคมส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมืออาชีพ และเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงทำให้นักศึกษาหลักสูตร SEDA มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ในการไปประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ดังนี้

  • สมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial Mindset)
  • สมรรถนะด้านสังคมและชีวิต (Social and Life Balance)
  • สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
  • สมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรม (Innovative Skill)
  • สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication Skill)
  • สมรรถนะด้านความสามารถที่เป็นสากล (Globally Talented)
  • สมรรถนะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engage)
  • สมรรถนะด้านวิเคราะห์และวิจัยทางสังคม (Social Research and Analytic Skill)

Related Posts

Leave a Comment