รับสมัครนักศึกษาใหม่

by seda

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่น 1

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2564


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา “ผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล (SEDA)”

  • Bachelor of Arts Program  in Social Entrepreneur in Digital Age : SEDA
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม RSU

Related Posts

Leave a Comment