SEDA เรียนแบบไหน?

by seda

เรียนแบบ SEDA

ระบบการเรียนหลักสูตร SEDA


1. ระบบการจัดการศึกษา

  • การศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
  • ภาคฤดูร้อน (Summer)
  • จัดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2 และ 3
  • สำหรับปีการศึกษาที่ 4 ไม่มีภาคฤดูร้อน

2. การจัดการเรียนการสอน

  • เรียนวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.
  • ภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม

  • ทำงาน/Work-Based
  • เรียน/Learning

เป็นหลักสูตรปฏิบัติการ

เรียน 50%  ฝึกงาน 50%


หลักสูตร 4 ปี  (126 หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตในแต่ละวิชา


วิชาศึกษาทั่วไป 30
หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ 84
หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 45
หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 24
หน่วยกิต
วิชาโท 15
หน่วยกิต
เลือกเสรี 6
หน่วยกิต

การฝึกภาคปฏิบัติ (Work-Based)

นักศึกษา SEDA  จะฝึกภาคสนามในสถานประกอบการ ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป


หลักสูตร SEDA ผลิตบัณฑิตพร้อมทำงานรับใช้สังคม

 

Related Posts

Leave a Comment