ผลลัพธ์การเรียนที่โดดเด่น

by seda

ผลลัพธ์โดดเด่นของหลักสูตร SEDA

ผลลัพธ์โดดเด่นของหลักสูตร SEDA

Work-Based Learning

Work-Based Learning

สอดคล้องกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่เรียนรู้ควบคู่ทำงาน และหลักวิศวกรรมสังคม

  • ระยะเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สัดส่วน 50 : 50
  • นักศึกษาฝึกงานจริงในสถานประกอบการทางสังคม ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น

Project-Based Innovation

Project-Based Innovation

นักศึกษาทำโครงการเพื่อจบการศึกษาทั้ง 3 ด้าน

  • ผู้ประกอบการทางสังคม
  • กิจการเพื่อสังคม
  • นวัตกรรมสังคม

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำ

Area-Based Integration

Area-Based Integration

  • บูรณาการข้ามคณะ
  • วิจัยข้ามศาสตร์
  • เรียนรู้และปฏิบัติ ร่วมกับชุมชน
  • เกิดงานวิจัยเชิงพื้นที่ นำไปขยายผลเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ผ่านศูนย์พัฒนากิจการเพื่อสังคม

Related Posts

Leave a Comment